naše reference

V rámci naší praxe jsme zpracovali stovky zakázek. Od drobných rekonstrukcí místních komunikací, přes úpravy náměstí až po mnohakilometrové úseky silnic. Zakázku umíme připravit od prvotního nápadu ve formě studie až do fáze realizace s autorským dozorem. Samozřejmostí je možnost vypracování vizualizací nebo animace. Níže uvedené stavby jsou tedy malým výčtem z mnoha úspěšných projektů.

 • Výstavba Vostelčice

  Autorský tým: Jan Ropek, Petr Valihrach, Jiří Jetmar
  Ve spolupráci: Jaroslav Vlach (architekt)

  Stávající výstavba na Vostelčicích z posledních let vykazuje určité negativní prvky, jako je špatná pěší dostupnost služeb, nutnost použití auta či nedostatek sociální interakce. Proto jsme se pokusili na zbývající zastavitelné území v co nejvyšší možné míře aplikovat zásady urbanismu v duchu hesla „Živé město“. Je kladen důraz na kvalitnější městský prostor a etapy přímo navazující na stávající zástavbu mají vyšší hustotu zástavby, tyto aspekty mají za následek živější ulice a spokojenější obyvatele, jelikož největší městskou atrakcí jsou lidé sami.

  • Kategorie

   zástavba území

  • Inv. náklady

   35 mil. Kč

  • činnosti

   ST – PDPS

 • Generel dopravy Prahy 14

  Autorský tým: Jan Ropek, Petr Valihrach
  Ve spolupráci: Jiří Cihlář (dopravní inženýr)

  Generel dopravy byl dílčí analýzou analytické části procesu přípravy strategického rozvojového plánu, jehož předmětem plnění byl popis rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 z pohledu dopravy. Jednalo se o zpracování koncepčního dokumentu, který analyzoval veškeré druhy dopravy v lokalitě a s výhledem na příští dekády určoval směr vývoje a navrhoval možná řešení.

  • Kategorie

   strategický dokument

  • Inv. náklady

   N/A

  • činnosti

   ST

 • Terminál v zeleni

  Autorský tým: Jan Ropek, David Sloupenský
  Ve spolupráci: Martin Chára (architekt)

  Návrhu naší kanceláře předcházela studie, která uvažovala kompletní demolici stávající budovy někdejšího hotelu, který se nachází mezi autobusovým a vlakovým nádražím. To jsme chtěli změnit. Předložili jsme proto návrh, kde využijeme stávajících sklepních prostor budovy a transformujeme je na zázemí pro úschovu kol. Využili jsme vhodný reliéf terénu v lokalitě a tím dojde k vytvoření přirozené pěší a cyklistické trase v jedné výškové úrovni.

  • Kategorie

   dopravní terminál

  • Inv. náklady

   24 mil. Kč

  • činnosti

   ST, DUR, DSP

 • Rekonstrukce silnice II/406, 2. stavba (Studnice - Telč)

  Autorský tým: Petr Valihrach, David Sloupenský, Jan Ropek

  Dokumentace řešila rekonstrukci silnice II. třídy a její úpravu na kategorii S7,5/60. V rámci návrhu byla zpracována studie na úpravu křižovatky silnic II/406 a II/112 v obci Telč u vodní nádrže Nadýmák, kde byla prověřována možnost zřízení okružní křižovatky, případně modernějšího stykového uspořádání.

  • Kategorie

   rekonstrukce silnice

  • Inv. náklady

   54 mil. Kč

  • činnosti

   ST, DSP, PDPS

 • Dopravní terminál Broumov

  Autorský tým: Jan Ropek, Petr Valihrach, Jiří Jetmar
  Ve spolupráci: mmcité+

  Stávající autobusové nádraží je v majetku soukromého dopravce, proto radnice přistoupila k záměru výstavby terminálu na svých pozemcích v těsné blízkosti vlakového nádraží. Pokusili jsme se z této skutečnosti vytvořit přednost a výsledkem je připravenost nového terminálu na případné sloučení s vlakovým nástupištěm, k čemuž je uzpůsoben i návrh zastřešení umožňující rozšíření směrem k dráze.

  • Kategorie

   dopravní terminál

  • Inv. náklady

   21 mil. Kč

  • činnosti

   ST – PDPS

 • Řešení lokality Semilasso - Brno

  Autorský tým: Petr Valihrach, Jan Ropek

  Jednalo se o technickou studii k vytvoření bezpečného a kvalitativně lepšího městského prostoru. Cílem stude bylo navrhnout uliční prostor a uspořádání tramvajových a autobusových zastávek. Zvýšení atraktivity lokality, vybodovat nové tramvajové zastávky s možností využití pro zastavení autobusové hromadné dopravy. Umožnit bezpečně užívání lokality pro pěší a respektovat význam kulturního význam objektu Semilassa. Řešeným územím byl prostor ulice Palackého od ul. Berkova po ul. Havlišova a v ulici Kosmova od ul. Božetěchova po ul. Riegrova, tedy celé křižovatka s navazujícím uličními úseky.

  • Kategorie

   křižovatka MK

  • Inv. náklady

   44 mil. Kč

  • činnosti

   ST

 • Revitalizace autobusového nádraží Herzánka

  Autorský tým: Jan Ropek, Tomáš Andrle
  Ve spolupráci: Martin Chára (architekt)

  Jedná se o zvelebení prostoru stávajícího autobusového stanoviště v centru Chocně. Dopravní systém se nemění, pouze dochází k modernizaci všech návrhových prvků. Přínosem by mělo být zpřístupnění nábřežní zdi a vytvoření klidového prostoru pro pěší a dále zastávkové přístřešky, které budou řešeny jako minimalistická konstrukce elipsovitého tvaru s odkazem na oblé činžovní domy funkcionalistického stylu stávající zástavby.

  • Kategorie

   autobusové nádraží

  • Inv. náklady

   8 mil. Kč

  • činnosti

   DUR, DSP, PDPS

 • Srdce obce Bukovany

  Autorský tým: Petr Valihrach
  Ve spolupráci: Jaroslav Vlach (architekt)

  Jedná se o malý projekt úpravy veřejného prostranství. Prostor navazuje na novostavbu kaple a hlavní nosnou myšlenku nevrhl její architekt. Jednalo se tedy o spolupráci architekta kaple a naší kanceláře. Dominantou prostoru jsou tři betonové monolitické lavice s centrálním stromem. Součástí projektu byla úprava místní komunikace, zárubní zídka a také návrh zeleně. Zeleň byla navržena ve spolupráci se zahradním architektem.

  • Kategorie

   veřejný prostor

  • Inv. náklady

   1,5 mil. Kč

  • činnosti

   ST – PDPS

 • Autobusový terminál Holešov

  Autorský tým: Petr Valihrach, Jan Ropek, Jiří Jetmar
  Ve spolupráci: mmcité+

  Projekt velkého autobusového terminálu s návrhem zastřešení a napojení na prostor vlakového nádraží. Při navrhování terminálu jsme do značné míry museli dodržet principy městem předložené studie. Dopravní princip zůstal zachován, ale původně navržené zastřešení doznalo dynamických změn. Jedná se o dominantní stavbu, která bude město reprezentovat několik desetiletí.

  • Kategorie

   dopravní terminál

  • Inv. náklady

   30 mil. Kč

  • činnosti

   DUR – PDPS

 • Řešení dopravní situace - Sídliště a přilehlé ulice, Moravský Krumlov

  Autorský tým: Petr Valihrach, Tomáš Andrle

  Cílem generelu bylo provedení podrobné analýzy stávajícího stavu a návrh účinných řešení problematických oblastí. Jednalo se zejména o analýzu stavu (kvalita + kapacita) dopravní sítě, dojíždění za prací a do škol, propojenosti (bus, parkoviště), infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, statická doprava, nehodovost. Prognóza vývoje dopravy s ohledem na územní plán. Analýza dopravní sítě (potřeby občanů, problémy se spojením, návrhy, podněty).

  Návrh řešení dopravy v klidu, pasport stání na místních komunikacích, parkoviště, obrátkovost, průzkum v jednotlivých a hromadných garážích. Specifikace kritických dopravních míst podle dat ze statistik a průzkumu. Návrh možných řešení kritických míst v časovém rozlišení - střednědobé, dlouhodobé (v souladu s územním plánem).

  Promítnutí sociologického průzkumu do potřeb obyvatel - osobní dopravy a cílové nákladní dopravy.

  Shrnutí výstupu směrem k vlastníkům či správcům dopravní infrastruktury, doporučení a podněty vůči orgánům a institucím ovlivňujících dopravní situaci ve městě.

  • Kategorie

   strategický dokument

  • Inv. náklady

   N/A

  • činnosti

   ST

 • Autobusový terminál Kunštát

  Autorský tým: Petr Valihrach, Tomáš Andrle
  Ve spolupráci: Martin Chára (architekt)

  Jedná se o terminál střední velikosti s návrhem pěti autobusových stání. Terminál je navržen v blízkosti historického centra. Návrh byl koncipován právě s ohledem na tuto lokaci. Samotný terminál a přístřešky nemají nikterak dominovat. Důraz byl kladen na úpravu navazujících ploch u kostela, tras pro pěší a návaznost na průtah obcí. Průtah tvoří silnice první třídy. Projekt provází příkladná spolupráce s městem, ŘSD a krajským úřadem.

  • Kategorie

   dopravní terminál

  • Inv. náklady

   21 mil. Kč

  • činnosti

   ST – PDPS

nenašli jste odpověď? nevadí, kontaktujte nás